Pacific Rim Uprising – Trailer mostra Kaijus

O trailer para o novo filme Pacific Rim Uprising estreou no evento “Daizekkyo Oen Joei-kai with Mizuki Ichiro” (Big Shout Cheering Screening Event...